Juridische kennisgeving

Volgens de wet 34/2002 van 11 juli die de diensten van informatiemaatschappijen en e-commerce betreffen, lichten we u in dat de entiteit Emuca S.A. (hierna Emuca Online), de houder van het btw-nummer CIF A--46154704 en met geregistreerd adres in Polígono El Oliveral C/H 4, Postbus 176, 46394 Riba-Roja del Turia (Valencia), geregistreerd is in het handelsregister van Valencia boek 1022 blad 140, blad 6430 invoer 1. U kunt contact met ons opnemen via dit adres, via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: emuca@emucaonline.com


Informatie over persoonlijke gegevens

In overeenstemming met wat is voorgeschreven door de Wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (1998 Hoofdstuk 29) informeren we u dat de gegevens die u ons heeft verstrekt via e-mail of via de formulieren op deze website zullen worden gebruikt door EMUCA S.A. om:

  • Uw gegevens te beheren voor de aanvraag tot registratie op het EMUCA ONLINE portaal;
  • Uw verzoek of vraag te beheren en te behandelen waarbij we indien nodig u kunnen contacteren, alsook om u of het bedrijf waartoe u behoort indien van toepassing op te nemen in onze contacten;
  • Toekomstige commerciële relaties te vergemakkelijken of de huidige commerciële relatie te beheren.

Zo worden deze gegevens als u dit vraagt gebruikt om u informatie die u interesseert over onze producten en diensten te verzenden.

Uw gegevens kunnen voor dezelfde doelen worden verstrekt aan andere bedrijven van de EMUCA S.A. Groep en PALBOX INDUSTRIAL.

In het specifieke geval waarin u ons uw curriculum vitae verstrekt, worden deze gegevens behandeld om u op te nemen in onze vacaturebank en om deel te nemen aan toekomstige sollicitatieprocedures of om toekomstige vacatures in te vullen. De enige ontvanger van uw gegevens is EMUCA S.A. We informeren u dat de informatie die u ons heeft verstrekt een jaar na ontvangst van uw curriculum vitae kan worden verwijderd als wordt geacht dat het niet langer van toepassing is voor een personeelselectieproces.

Door ons uw gegevens te sturen geeft u ons uw toestemming om ze te gebruiken voor de bovenstaande doelen. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, zouden we u willen vragen om geen formulieren op deze website in te vullen en uw gegevens ook niet via e-mail aan ons te verzenden. In het geval van minderjarigen willen we u informeren over de noodzaak van toestemming van uw ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers om uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u dit wilt doen, kunt u uw recht uitoefenen om uw gegevens te bekijken, verbeteren, annuleren of er bezwaar tegen in te dienen bij de partij verantwoordelijk voor het bestand, EMUCA S.A. en dit kan ofwel in persoon of schriftelijk op het volgende adres: EMUCA S.A.  El Oliveral Industrial Estate, 4, 46394 Riba-Roja del Túria (Valencia) , of via e-mail aan emuca @emucaonline.com. U moet aangeven welk recht u wilt uitoefenen en een kopie geven van het identificatiedocument waarop de identiteit van de aanvrager wordt bevestigd.

Zo vragen we dat u om uw gegevens bijgewerkt te houden elke wijziging in uw gegevens meldt bij het opgegeven adres, alsook de stopzetting van uw activiteit in de opgegeven entiteit of bedrijf zodat we verder kunnen gaan met de annulering en/of historische behandeling van de gegevens.


Aanbevelingen aan gebruikers

Emuca Online beveelt aan dat de gebruikers de laatste versies van computerprogramma’s gebruiken vanwege de integratie van verhoogde veiligheidsmaatregelen.  Zo raadt Emuca Online aan dat de gebruikers de veiligheidsmechanismen tot hun beschikking gebruiken (veilige webservers, encryptie, digitale handtekening, firewall, etc.) om de vertrouwelijkheid en de integriteit van hun gegevens te beschermen voor zover zij dit nodig achten omdat er risico’s op identiteitsdiefstal of schending van communicatie bestaan. Emuca Online herinnert gebruikers eraan dat internet niet altijd zo veilig is als we zouden willen; daarom moeten ze de nodige en geschikte technische maatregelen treffen om de onbevoegde verwerking van hun gegevens te voorkomen. 

Emuca Online waarschuwt gebruikers dat ze bij het verstrekken van persoonlijke gegevens via internet door middel van e-mail, nieuwsgroepen, discussieforums, etc., altijd eraan moeten denken dat deze informatie kan worden verzameld en verwerkt voor doelen die niet gewenst zijn door de gebruikers; daarom raadt Emuca Online gebruikers aan om zich te informeren over het beleid inzake vertrouwelijkheid en privacy op de websites die ze bezoeken. 

Emuca Online waarschuwt gebruikers niet te vergeten dat e-mail op internet niet veilig is tenzij ze encryptie gebruiken. E-mailberichten en discussieforums kunnen het doelwit zijn van vervalsing en identiteitsdiefstal. Hiermee moet rekening worden gehouden wanneer ze worden gebruikt.  Als ze hun e-mailadres niet willen openbaar maken, moeten ze hun browser zo configureren dat het hun e-mailadres niet achterlaat op de webservers die ze bezoeken.


Beleidslijnen inzake het gebruik van de Emuca Online website

De algemene voorwaarden die later worden aangegeven regelen de toegang en het gebruik van de website https://www.emucaonline.co.uk (hierna website), een website die de verantwoordelijkheid is van Emuca Online. De uitdrukking ‘website’ begrenst zich tot, maar beperkt zich niet tot, teksten, grafieken, afbeeldingen, animatiefilms, muzikale creaties, video’s, geluiden, tekeningen, foto’s, etc. inclusief, en in het algemeen, alle creaties uitgedrukt via eender welk medium of formaat, tastbaar of niet tastbaar, momenteel gekend of uitgevonden in de toekomst, ongeacht of ze al dan niet onderhevig zijn aan het intellectuele eigendom volgens de geconsolideerde tekst van de wet inzake intellectuele eigendom of een regelgeving die deze kan vervangen in de toekomst.

Toegang tot de website betekent dat de bezoeker een reeks rechten en verplichtingen heeft om het gepaste genot van de diensten en de inhoud die zich erop bevinden te vrijwaren en dat Emuca Online de gebruiker deze kosteloos ter beschikking stelt, tenzij de specifieke voorwaarden die een specifieke dienst of inhoud beschikbaar via de website regelen vereisen dat de gebruiker een economische vergoeding voor het gebruik en het genot ervan moet betalen.

De bezoeker weet dat de toegang tot en het gebruik van de diensten en de inhoud van de website worden gedaan onder de eigen verantwoordelijkheid. 

De status van de gebruiker wordt verkregen door zich aan te melden op de website. De gebruiker mag de diensten en de inhoud exclusief gebruiken voor privédoeleinden en/of volgens de eigen status als Emuca Online klant, met uitzondering van eender welke modaliteit van het daaropvolgend gebruik ervan voor winst of het verkrijgen van eender welk voordeel, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Emuca Online maakt de volgende algemene voorwaarden bekend aan de gebruiker. Deze worden uitdrukkelijk en volledig aanvaard door de gebruiker door het simpelweg aanmelden op de website en/of het bekijken van de inhoud of het gebruik van de dienst op de website. 

Als deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk worden vervangen door andere, worden deze nieuwe algemene voorwaarden op dezelfde manier aanvaard zoals reeds vermeld.  Desalniettemin moet de gebruiker van de website regelmatig deze algemene voorwaarden bekijken om volgende versies die hier zijn opgenomen te kennen, hoewel het aanbevolen is dat de gebruiker deze telkens bekijkt wanneer hij/zij wil aanmelden of gebruik wil maken van de diensten en de inhoud van de website.

Als de gebruiker deze algemene voorwaarden niet aanvaardt of, waar van toepassing, de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud voor de gebruikers van de website regelt en die deze entiteit vastlegt, moet de gebruiker afzien van het aanmelden op de website.

Emuca Online kan specifieke voorwaarden bepalen voor het gebruik van specifieke inhoud en diensten die door de gebruiker gekend moeten zijn en worden aanvaard voordat deze worden gebruikt volgens de bepalingen vermeld in deze specifieke voorwaarden. 

De gebruiker moet de gepaste veiligheidsmaatregelen van technische aard toepassen om ongewenste acties in zijn/haar informatiesysteem, bestanden en computerapparatuur dat wordt gebruikt voor toegang tot het internet en in het bijzonder tot de website te voorkomen wetende dat het internet niet volledig veilig is. 


Doel van de website

Door aan te melden op de website kan de gebruiker genieten van het gebruik van verschillende inhoud en diensten die kunnen worden aangeboden door ofwel Emuca Online of, indien van toepassing, derde leveranciers volgens de voorwaarden die hiervoor werden gespecificeerd. Over het algemeen zullen de diensten en de inhoud aangeboden op de pagina beschikbaar zijn in het Spaans. Desondanks behoudt Emuca Online de mogelijkheid voor om deze te kunnen bekijken in de rest van de officiële talen van autonome regio’s, alsook in een andere taal die wordt gesproken in de Europese Unie.

Emuca Online kan unilateraal en zonder voorafgaande melding de bepaling, configuratie, inhoud en diensten van de website wijzigen, alsook de gebruiksvoorwaarden ervan en de toegang tot de geleverde diensten, ondanks de bepalingen in de specifieke voorwaarden die het gebruik in een specifieke dienst en/of inhoud regelen voor klanten van Emuca Online en/of gebruikers van de website. 

De kosten van het telefoonverbruik of een andere soort verbindingskosten om toegang te hebben tot de website zijn exclusief de verantwoordelijkheid van de gebruiker.  De gebruiker moet enkel de volgende technische voorwaarden nakomen om te kunnen genieten van het gebruik van de pagina https://www.emucaonline.co.uk.

Browser: Internet Explorer version 9 of hoger, Chrome, Mozilla Firefox of Safari.


Rechten en plichten van de gebruiker

Kosteloos en zonder voorafgaande toestemming toegang krijgen tot de inhoud en de diensten van de website, ondanks de specifieke technische voorwaarden of de nood voor voorafgaande registratie wat betreft de specifieke diensten en inhoud voor de klanten van Emuca Online zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of in de specifieke voorwaarden van deze diensten.

De diensten en de inhoud beschikbaar voor zijn/haar exclusief privégebruik gebruiken, ondanks de bepalingen in de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud voor de klanten van Emuca Online regelen.

De gebruiker kan een enkele kopie van de website downloaden om deze offline te bekijken voor persoonlijke en niet-commerciële doelen. 

Correct en wettelijk gebruik maken van de website in overeenstemming met de huidige wetgeving, moraliteit, fatsoen en publieke orde.


Verbodsbepalingen

De gebruiker mag in geen enkel geval:

Toegang hebben tot de diensten en de inhoud van de website of deze gebruiken voor doelen die onwettig of een inbreuk op de rechten en vrijheden van derden zijn, of die op eender welke manier de toegang ertoe kunnen benadelen, beschadigen of verhinderen en dit in nadeel van Emuca Online of van derden.

De diensten, volledig of gedeeltelijk, gebruiken om advertenties of eigen informatie of die van derden te promoten, verkopen, contracteren of verspreiden zonder de voorafgaande toestemming van Emuca Online. Informatie op de website brengen of de bestaande diensten gebruiken om rechtstreeks of onrechtstreeks rechten en in het bijzonder de basisrechten en publieke vrijheden van andere gebruikers van de website of van Emuca Online aan te vallen; die aansteekt tot het uitvoeren van onwettige, xenofobe, terroristische of mensonterende handelingen of deze steunt vanwege leeftijd, geslacht, religie of overtuiging; of van pornografische, obscene, gewelddadige aard, of die de moraliteit of het fatsoen aanvalt. Daarom valt onder informatie, inclusief maar niet beperkt tot: teksten, grafieken, afbeeldingen, video’s, geluiden, tekeningen, foto’s, gegevens, aantekeningen, etc. 

Hyperlinks toevoegen op de privé- of commerciële webpagina’s naar deze website die niet enkel en exclusief beperkt zijn tot de toegang tot de website hiervan.

De diensten en inhoud aangeboden door de website gebruiken in tegenstrijd met de algemene gebruiksvoorwaarden en/of de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud regelen, en ten koste van of met aantasting van de rechten van de rest van de gebruikers.

Eender welke actie ondernemen die de toegang tot de website door de gebruikers verhindert of bemoeilijkt, alsook de hyperlinks naar de diensten en inhoud aangeboden door Emuca Online of via derden via de website. 

De website gebruiken als een toegangskanaal naar het internet om onwettige handelingen of handelingen tegen de geldende wetgeving, moraliteit, fatsoen en publieke orde uit te voeren. 

Eender welk soort computervirus, code, software, computerprogramma, computer- of telecommunicatieapparatuur gebruiken dat schade of niet-geautoriseerde wijzigingen van de inhoud, programma’s of systemen toegankelijk via de diensten en de inhoud versterkt op de website of in de informatiesystemen, bestanden en computerapparatuur van de gebruikers ervan veroorzaken; of de onbevoegde toegang tot eender welke inhoud en/of diensten van de website. 

Op eender welke manier de inrichtingen voor bescherming of identificatie van Emuca Online of hun wettelijke eigenaars verwijderen of wijzigen die de inhoud kan bevatten die zich op de website bevindt, of de symbolen die Emuca Online of de derden die wettige eigenaars van de rechten toevoegen aan hun creaties die het voorwerp van intellectuele en industriële eigendom zijn bestaande op deze website.

Op websites van hun verantwoordelijkheid of eigendom ‘metatags’ toevoegen die overeenkomen met merken, handelsnamen of kentekens die eigendom zijn van Emuca Online.

De website https://www.emucaonline.co.uk volledig of gedeeltelijk reproduceren op een andere website of webpagina; de gebruiker mag de website https://www.emucaonline.co.uk en ook de webpagina’s die via deze toegankelijk zijn niet overnemen waarop, met begrenzende maar niet beperkende karakter, inhoud, advertentieruimte en handelsmerken van Emuca Online of van derden worden verborgen of gewijzigd, ongeacht of deze handelingen door oneerlijke concurrentie of verwarring worden gestuurd.

Frames opmaken binnen een website van zijn/haar verantwoordelijkheid of eigendom die de hoofdpagina en/of de pagina die erdoor toegankelijk zijn, overeenkomstig met deze website en zonder de voorafgaande toestemming van Emuca Online te reproduceren.

Op een website van zijn/haar verantwoordelijkheid of eigendom een hyperlink toevoegen die een venster of sessie van de browsersoftware gebruikt door een bezoeker, gebruiker of klant van zijn/haar website genereert, waarop handelsmerken, handelsnamen of kentekens van zijn/haar eigendom worden opgenomen en via dewelke de hoofdpagina https://www.emucaonline.co.uk wordt weergegeven of een van de pagina’s die hierdoor toegankelijk zijn. 

Het handelsmerk, handelsnamen, alsook eender welk ander identificerend teken gebruiken dat onderhevig is aan intellectuele of industriële eigendomsrechten, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Eender welke actie uitvoeren die de reproductie, de distributie, het kopiëren, de verhuur, de publieke communicatie, de transformatie of eender welke andere gelijkaardige actie veronderstelt die de wijziging of aanpassing van alle of delen van de inhoud en diensten van de website of het economisch gebruik ervan betekent, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Emuca Online, of van de derde eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten verbonden met de diensten of inhoud van de website en uitzonderlijk wanneer vermeld in deze algemene voorwaarden of, indien van toepassing, specifieke voorwaarden die het gebruik van een dienst en/of inhoud die bestaat op de website regelen. 


Emuca Online rechten en verplichtingen

Emuca Online behoudt zich de volgende rechten voor:

Het unilateraal en zonder voorgaande melding wijzigen van de voorwaarden voor de toegang tot de pagina, zowel technische als andere, ondanks de bepalingen in de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud voor de klanten van Emuca Online en/of gebruikers van de website regelen.

Het vastleggen voor specifieke voorwaarden en, indien van toepassing, het vereisen van een prijs of andere vereisten voor de toegang tot specifieke diensten en/of inhoud. 

Het beperken, uitsluiten of voorwaardelijk stellen van de toegang van de gebruikers wanneer alle garanties van het correct gebruik van de website er niet worden opgegeven in overeenstemming met de verplichtingen en verbodsbepalingen die erdoor worden aanvaard.

Het beëindigen van de bepaling van een dienst of het leveren van een inhoud, zonder recht op vergoeding, wanneer dit onwettig is of in tegenstelling tot de voorwaarden vastgelegd hiervoor, ondanks de bepalingen in de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud voor de gebruikers van de website regelen.

Het wijzigen, verwijderen of bijwerken van alle of een deel van de inhoud of diensten die worden aangeboden via de website, zonder de nood voor voorafgaande melding, ondanks de bepalingen in de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud voor de gebruikers van de website regelen.

Het ondernemen van een wettelijke of gerechtelijke stap die nodig is voor de bescherming van de rechten van Emuca Online alsook van derden die hun diensten of inhoud via de website verstrekken, als dit nodig is. 

Het eisen van een vergoeding die kan worden afgeleid vanwege het misbruik of onwettig gebruik van alle of een deel van de diensten en inhoud verstrekt via de website. 


Vrijstelling en beperking van de verantwoordelijkheid van Emuca Online

Emuca Online wordt vrijgesteld van eender welke soort verantwoordelijkheid voor schade van eender welke aard en dit in de volgende gevallen: 

Vanwege de onmogelijkheid of de moeilijkheden in verband met het communicatienetwerk via dewelke deze website wordt bekeken, ongeacht het soort verbinding gebruikt door de gebruiker. 

Vanwege de onderbreking, opheffing of annulering van de toegang tot de website, alsook vanwege de beschikbaar en de continuïteit van de werking van de website of van de diensten en/of inhoud erop, wanneer dit ligt aan een oorzaak buiten de controle van Emuca Online, veroorzaakt ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks erdoor.

Emuca Online aanvaardt geen verantwoordelijkheid wat betreft de diensten en de inhoud, of voor de beschikbaarheid en de voorwaarden, of deze van technische aard zijn of niet, voor de toegang ertoe, die worden aangeboden door derde dienstverleners, in het bijzonder wat betreft de dienstverleners van de informatiemaatschappij. Met dienstverleners van de informatiemaatschappij wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersonen die de volgende diensten publiekelijk aanbieden:  Overdracht via een datacommunicatienetwerk verstrekt via de ontvanger van de dienst, diensten voor toegang tot dit netwerk, dataopslag of hostingservices, leveren van inhoud of informatie, dienst voor tijdelijk kopiëren van gegevens gevraagd door de gebruikers, verstrekken van links naar inhoud of zoekmachines. 

Emuca Online zal nooit de verantwoordelijkheid opnemen voor de schade die kan worden berokkend door de informatie, inhoud, producten en diensten, met begrenzende maar niet beperkende karakter, geleend, gecommuniceerd, gehost, overgedragen, vertoond of aangeboden door derden buiten Emuca Online, inclusief de dienstverleners van de informatiemaatschappij, via een website die kan worden bekeken via een link op deze website. 

Voor het verwerken en het daaropvolgend gebruik van de persoonlijke gegevens door derden buiten Emuca Online, alsook de relevantie van de informatie door deze opgevraagd.

Voor de kwaliteit en de snelheid van toegang tot de website en de technische voorwaarden die de gebruiker moet nakomen om toegang te hebben tot de website en de diensten en/of inhoud. 

Emuca Online zal niet verantwoordelijk zijn voor het uitstel of de fouten die zijn voorgevallen bij de toegang en/of de werking van de diensten en/of de inhoud van de website vanwege een geval van overmacht.  ‘Geval van overmacht’ betekent al die oorzaken die niet te voorzien waren of die, zelfs als die voorzien waren, onoverkoombaar waren, en die hebben geleid tot het niet-nakomen van eender welke van de verplichtingen.  Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot stakingen, zowel van de eigen werknemers als van externe werknemers, opstanden of revolte, alsook de regels opgelegd door burgerlijke of militaire instanties, natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, bliksem of brand, oorlog, lock-outs of een andere situatie van overmacht. 

De gebruiker van de website zal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de schade van eender welke aard veroorzaakt aan Emuca Online en rechtstreeks of onrechtstreeks door de niet-naleving van een van de verplichtingen afgeleid uit deze algemene voorwaarden of andere regels waarmee het gebruik van de website wordt geregeld. 


Intellectueel en industrieel eigendom

De gebruiker weet dat de inhoud en de diensten aangeboden op de website, inclusief teksten, grafieken, afbeeldingen, animatiefilms, muzikale creaties, video’s, geluiden, tekeningen, foto’s, alle commentaren, voorstellingen en html-code ervan, zonder dat deze opsomming van beperkende aard is, worden beschermd door de wetten van intellectuele eigendom.  Copyright en de economische exploitatiekosten van deze website behoren tot Emuca Online.

De handelsmerken, handelsnamen of kentekens die verschijnen op de website zijn de eigendom van Emuca Online en worden beschermd door de huidige wetgeving inzake industriële eigendom. 

De voorziening van de diensten en de publicatie van de inhoud via de website betekent in geen geval de toekenning, het afstand doen of de overdracht, volledig of gedeeltelijk, van de eigendom van de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten. 

Geen enkel deel van deze website mag zonder de toestemming van Emuca Online worden gereproduceerd, verspreid, doorgegeven, gekopieerd, publiek gecommuniceerd, getransformeerd, volledig of gedeeltelijk via een manueel, elektronisch of mechanisch systeem of methode (inclusief het fotokopiëren, opnemen of een systeem voor het terugwinnen en opslag van informatie) met eender welk formaat dat momenteel gekend is of dat wordt uitgevonden in de toekomst. Het gebruik, onder eender welke modaliteit, van alle of een deel van de inhoud van de website is onderworpen aan de nood om vooraf toestemming van Emuca Online te vragen en het aanvaarden van de overeenkomstige licentie, indien van toepassing, met uitzondering van de bepalingen omtrent de rechten erkend en gegeven aan de gebruiker in deze algemene voorwaarden of wat dus is vastgelegd in de specifieke voorwaarden die Emuca Online gepast vindt om vast te leggen om het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud aangeboden via de website te regelen.

In geen geval mag de gebruiker gebruikmaken van de diensten en de inhoud op de pagina die niet strikt persoonlijk is, behoudens de specifieke uitzonderingen in deze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website of in de specifieke voorwaarden die Emuca Online gepast vindt om vast te leggen voor het regelen van het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud aangeboden via de website.

Als de actie of de omissie waarvan de schuld of de nalatigheid rechtstreeks of onrechtstreeks toe te wijzen is aan de gebruiker van de website en die aan de oorsprong ligt van de inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten of van derden, ongeacht of er voordeel voor deze is, Emuca Online schade, verlies, gezamenlijke verplichtingen, kosten van eender welke aard, sancties, dwangmaatregelen, boeten en andere bedragen die ontstaan of worden afgeleid van een claim, rechtszaak, actie, zaak of procedure, ongeacht of burgerrechtelijk, strafrechtelijk of administratief, veroorzaakt, heeft Emuca Online het recht om procedures tegen de gebruiker op te starten via alle wettelijke middelen ter beschikking en kan ze bedragen eisen voor schadeloosstelling, inclusief maar niet beperkt tot morele schade en aan de reputatie, advertentiekosten of van eender welke andere aard als gevolg voor hun herstel, bedragen door sancties of veroordelingen, van late rente, de kosten voor het financieren van beide bedragen die kunnen ontstaan voor de wederpartij, de gerechtelijke kosten en de prijs van de verdediging in een procedure waarin ze kan worden aangeklaagd voor de bovenstaande redenen, voor de redenen veroorzaakt door de actie of omissie van de gebruiker, naast het uitoefenen van andere acties waar ze volgens de wet recht op heeft. 


Informatie aanvragen

Voor eender welke twijfel of suggestie die u heeft in verband met de voorafgaande gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:  emuca@emucaonline.com


Duur

De toegang, de inhoud en diensten aangeboden via de website hebben in principe een onbepaalde duur.  Desalniettemin kan Emuca Online de toegang, de diensten en/of de inhoud ervan op eender welk moment stopzetten of opschorten, ondanks de gerelateerde bepalingen in deze algemene voorwaarden of, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud voor de gebruikers van de website regelen. 


Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden bevatten alle voorwaarden overeengekomen door de partijen in de relatie in verband met het onderwerp ervan en alle verklaringen, engagementen of beloften, mondeling, schriftelijk of impliciet, voorafgaand deze voorwaarden worden beschouwd als onbestaand in verband met het onderwerp ervan. Het feit dat een van de partijen op een bepaald moment niet de controle vraagt van een van de voorwaarden vastgelegd in deze algemene voorwaarden of, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud voor de gebruikers van de website regelen, kan niet worden geïnterpreteerd door de andere als het afstand doen van verdere eisen voor het nakomen ervan. 


Nietigheid en vernietigbaarheid

In het geval dat er een clausule van deze algemene voorwaarden of, indien van toepassing, specifieke voorwaarden die het gebruik van een specifieke dienst en/of inhoud regelen voor de klanten van Emuca Online en/of gebruikers van de website vernietigbaar of nietig is in zijn geheel of gedeeltelijk, beïnvloedt deze nietigheid en vernietigbaarheid de geldigheid van andere clausules ervan niet. Deze blijven volledig van kracht en geldig, tenzij de partij die de nietigheid en vernietigbaarheid eist bewijst dat zonder de clausule die nietig of vernietigbaar wordt de doelen waarnaar deze voorwaarden streven niet kunnen worden bereikt. 


Wetgeving

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.


Wij gebruiken onze eigen cookies en die van derden die het gebruik van onze website statistisch analyseren om onze inhoud en diensten te verbeteren. Als u doorgaat met bladeren of op "Accepteren" klikt, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt de configuratie wijzigen of meer informatie verkrijgen