Warunki ogólne sprzedaży Emuca

Artículo 1 Definiciones y aplicación de las presentes condiciones de venta

1.1 Użyty w dalszych postanowieniach termin "Klient” będzie oznaczał firmę, która zaakceptowała poniższe Warunki Ogólne sprzedaży.

1.2 “Umowa” lub “Stosunek umowny” będą oznaczały wszystkie uzgodnienia między EMUCA, SRL i Klientem, każdą zmianę w ich treści lub dodatkowe treści, a także wszystkie czynności związane z przygotowaniem i wykonaniem uzgodnień.

1.3 Poniższe Warunki Ogólne Sprzedaży mają zastosowanie we wszystkich zamówieniach handlowych w Emuca, SRL.

1.4 Poniższe warunki ogólne sprzedaży unieważniają i zastępują każde postanowienie z nimi niezgodne i stanowią jedyne uzgodnienia odnoszące się do sprzedaży w EMUCA, SRL., z wyłączeniem warunków ogólnych lub szczególnych Klienta.

1.5 Każde zniesienie lub modyfikacja poniższych warunków ogólnych sprzedaży będą wyraźnie wyszczególnione w warunkach szczególnych zamówienia.

1.6 Anulowane postanowienia będą stosowane tylko przy określonych zamówieniach, a Klient nie będzie miał możliwości zastosowania ich do innych zamówień, przeszłych lub przyszłych.

1.7 Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące poniższych Warunków Ogólnych Sprzedaży, mogą Państwo skontaktować się z siecią EMUCA, SRL. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub pod adresem e-mailowym: emuca@emucaonline.com.


Artykuł 2 Częściowa bezskuteczność

2.1 W przypadku, gdy któryś z poniższych postanowień Warunków Ogólnych Sprzedaży zostanie uznane za nieważne i niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia i warunków pozostaną w mocy, a powstała nieważność w żaden sposób na będzie na nie oddziaływać.

2.2 Postanowienie uznane za niewywierające skutków będzie zastąpione nowym lub odczytane w sposób zgodny z prawem, czyli w sposób jak najbardziej zbliżony do warunku, który EMUCA. SRL. by sformalizowała, gdyby wiedziała o bezskuteczności danego warunku.


Artykuł 3 Oferta, katalog online, zamówienie i potwierdzenie zamówień

3.1 Żadna oferta ani kosztorys (cen) realizowany lub przedstawiony w ramach reprezentacji EMUCA, SRL., nie oznacza wiążącego zobowiązania, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

3.2 EMUCA udostępni swoim klientom Katalog, w którym wyszczególnione będą wszystkie Produkty, które Klient może nabyć, a także ich główne cechy techniczne (dalej: „Katalog”). Katalog w każdej chwili będzie mógł zostać dobrowolnie zaktualizowany lub zmieniony przez EMUCA w celu dodania nowych produktów lub dokonania zmiany z nimi związanej.

3.3 Poniższe Warunki Ogólne Sprzedaży wejdą w życie, jedynie kiedy EMUCA, SRL. będzie dysponowała wiedzą o zamówieniu Klienta i wyrazi swoją zgodę, a umowę uzna się za zawartą od chwili wysłania klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia.

3.4 Jeżeli potwierdzenie zamówienia EMUCA, SRL. będzie się różnić od zamówienia złożonego przez Klienta, umowa będzie podlegać potwierdzeniu zamówienia, chyba że Klient nie zgodzi się na potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od chwili jej otrzymania. Po upływie tego czasu informacje zawarte w potwierdzeniu złożenia zamówienia zostaną uznane za zaakceptowane przez Klienta.

W przypadku zamówień za pośrednictwem sprzedaży online, poniższe Warunki Ogólne Sprzedaży wejdą w życie w chwili wyrażenia na nie zgody w odpowiednio umieszczonym polu oznaczenia, z charakterem uprzednim względem realizacji i późniejszego sporządzenia zamówienia złożonego tą drogą.

3.5 Wszystkie oświadczenia EMUCA, SRL. dotyczące cen, numerów, wymiarów, wagi lub innych informacji o produkcie są precyzyjne, ale nie wiążące dla EMUCA, SRL. EMUCA, SRL. nie gwarantuje , że nie pojawią się odchylenia z nimi związane.

3.6 W przypadku zamówień, których nie można potwierdzić za pomocą potwierdzenia zamówienia, faktura będzie uznana za potwierdzenie zamówienia i będzie ona traktowana jako umowa w sposób jasny i precyzyjny.


Artykuł 4 Dostarczenie towaru klientowi

4.1 Z wyjątkiem decyzji EMUCA, SRL., dotyczącej darmowej przesyłki w przypadku zamówienia przekraczającego określoną kwotę w określonym kraju lub regionie, przesyłki będą realizowane na warunkach EX WORKS (zgodnie z definicją INCOTERMS 2010), a co za tym idzie towar do dyspozycji klienta będzie się znajdował na terenie magazynu EMUCA. SRL. Od tej chwili za wszelkie koszta i ryzyko związane z przesyłką będzie odpowiadał Klient. W związku z powyższym, za doręczenie uzna się moment, w którym towar opuści magazyn EMUCA, SRL., z uwzględnieniem postanowień Artykułu 9 niniejszych Warunków Sprzedaży.

4.2 Od chwili doręczenia, włącznie z dokładnie wyszczególnionym w poprzednim ustępie momencie, za wszelkie dostarczone produkty i ryzyko z nimi związane będzie odpowiadał Klient.

4.3 Termin doręczenia, o którym Klient został poinformowany, nigdy nie będzie uznawany za termin ostateczny. W przypadku deklaracji niedotrzymania umowy złożonej przez Klienta w przypadku opóźnionej przesyłki, EMUCA, SRL. musi ją zatwierdzić lub odrzucić. Jeżeli EMUCA, SRL. potwierdzi niedotrzymanie umowy, należy wyznaczyć racjonalny okres czasu do zrealizowania doręczenia.

4.4 Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona w racjonalnym terminie, Klient nie będzie miał prawa do odszkodowania. W takim przypadku Klient nie będzie miał również prawa rozwiązania lub wysłania powiadomienia o rozwiązaniu umowy, chyba że termin niedoręczenia przesyłki został niedotrzymany w stopniu niepozwalającym na racjonalne zobowiązywanie Klienta do pozostawania stroną umowy. W takim przypadku strona będzie miała prawo do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim będzie to bezwzględnie konieczne i wyłącznie w części dotyczącej opóźnienia przesyłki i czasu dostawy.

4.5 EMUCA, SRL. zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw towaru.

4.6 Niezależnie od powyższego, EMUCA, SRL. będzie mogła dostarczać towar (lub zlecać jego doręczenie) na adres podany przez Klienta.

4.7 Jeżeli wysyłka odbywać się będzie na adres Klienta, koszty transportu towaru lub jego przewóz na terenie lokalu firmy lub fabryki, nie będą uwzględnione w cenie. Koszty te będzie zobowiązany ponieść Klient.

4.8 Klient zobowiązuje się do przyjęcia towaru w sposób sumienny i zgodny z umową. Jeżeli Klient odmówi lub spóźni się z odbiorem zakupionych produktów, EMUCA, SRL. ma prawo:

a) Wymagać od klienta dopełnienia swoich obowiązków, zapłacenia uzgodnionej ceny i, w przypadku nieuiszczenia opłaty, zapłaty odsetek za opóźnienie. Jednocześnie i bez uszczerbku dla powyższego, EMUCA, SRL. będzie mogła magazynować lub przechowywać towar, powiadamiając odpowiednio Klienta, że towar jest do jego dyspozycji i że będzie on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, jakie owo magazynowanie lub przechowywanie może generować, w przypadku nieodebrania towaru z jakiejkolwiek przyczyny.

b) Rozwiązać umowę Klienta z EMUCA,SRL. i przekazać towar osobom trzecim.

c) Bez uszczerbku dla powyższego EMUCA, SRL. będzie miała prawo do odszkodowania za poniesione szkody i straty.

4.9 W przypadku, gdy Klient nie uiści opłaty w terminie lub nie odbierze towaru, będzie to równoznaczne z niedopełnieniem postanowień umowy i nie będzie wymagało uprzedniego zawiadomienia. W tym przypadku EMUCA, SRL. będzie miała prawo do zmagazynowania produktów na koszt i ryzyko Klienta lub dokonania ich sprzedaży osobom trzecim. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakupione produkty, a także odsetki i kwoty wynikłe z magazynowania towaru, w ramach odszkodowania, które może zostać pomniejszone o zyski netto uzyskane ze sprzedaży osobom trzecim.

4.10 EMUCA, SRL. będzie mogła odroczyć nowe przesyłki do chwili wywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty wszystkich zaległych kwot.


Artykuł 5 Ryzyko i koszty transportu

5.1 W przypadku doręczenia towaru przez EMUCA, SRL. na adres wskazany przez Klienta, po opłaceniu kosztów transportu przez Klienta, które będą widniały na fakturze, EMUCA, SRL. zleci przedsięwzięcie odpowiednich środków transportu niezbędnych do doręczenia produktu, uznając tym samym, że nie odpowiada za wynik przewozu i szkody, jakie może on wyrządzić towarom lub osobom trzecim.

5.2 EMUCA, SRL. zamieści na fakturze Klienta koszty transportu towarów oszacowane przez przewoźnika odebranych towarów.

5.3 Obowiązki Klienta dotyczące przewozu są w związku z tym następujące:

a) Otrzymanie licencji i pozwoleń niezbędnych do przewozu towaru poza obszar celny Unii Europejskiej lub na terytoria nieobjęte zakresem obowiązku zapłaty podatku VAT.

b) Wzięcie na siebie całego ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem produktów objętych umową, od chwili opuszczenia przez nie magazynu EMUCA, SRL.

c) Pokrycie dodatkowych kosztów, w przypadku gdy przewoźnik nie będzie mógł dostarczyć przesyłki w szacowanym terminie lub gdy nie będzie mógł się wywiązać z przesyłki towaru, lub gdy został źle poinformowany przez Klienta.


Artykuł 6 Reklamacje dostarczonego towaru

6.1 Klient zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia otrzymanych produktów w sposób sumienny i z zachowaniem właściwej ostrożności, zaraz po otrzymaniu ich z magazynu EMUCA, SRL. O reklamacjach związanych z wadliwością produktów należy zawiadomić EMUCA, SRL. w formie pisemnej w przeciągu siedmiu dni od chwili otrzymania zamówienia, jeżeli INFORMACJA O INCYDENCIE pojawia się w karcie przewozowej PRZEWOŹNIKA. Jeżeli informacja o incydencie nie widnieje w karcie przewozowej, TERMIN WYNOSI 24 godziny od chwili doręczenia. Reklamacja dotycząca wad wewnętrznych zakupionych produktów powinna zostać złożona w przeciągu 30 kolejnych dni od chwili doręczenia.

6.2 Jeżeli EMUCA, SRL. uzna reklamację za uzasadnioną, będzie zobowiązana jedynie do naprawy wady lub do wymiany wadliwego produktu, Klient zaś nie będzie mógł dochodzić żadnych dalszych roszczeń w tym względzie.

6.3 Po odkryciu wady produktu, EMUCA SRL. będzie mogła poprosić Klienta o natychmiastowe przerwanie zakupu lub doręczenia produktów przeznaczonych dla osób trzecich. Klient nie będzie miał prawa do reklamacji tych produktów, których reklamacji EMUCA, SRL. nie może zweryfikować.

6.4 Klient nie będzie mógł złożyć żadnej reklamacji przeciwko EMUCA, SRL. w przypadku jakiegokolwiek niedopełnienia któregoś ze swoich bezpośrednich zobowiązań względem EMUCA, SRL. Klient zobowiązuje się do wszelkiej pomocy, której EMUCA, SRL. może wymagać w trakcie rozpatrywania reklamacji.

6.5 Klient nie będzie mógł dokonać zwrotu produktu przed wyrażeniem przez EMUCA, SRL. zgody w formie pisemnej. Za koszty transportu i ryzyko z nim związane w każdym przypadku będzie odpowiadał klient. Koszty związane ze zwrotem będą wynosiły minimum 25 euro. Jedynie w przypadku reklamacji uzasadnionych i przedstawionych we właściwy sposób, koszty związane ze zwrotem zostaną pokryte przez EMUCA, SRL., po wcześniejszej akceptacji ze strony EMUCA, SRL. W przypadku produktów, które w dniu reklamacji znajdują się w sprzedaży przez EMUCA, SRL., i jeżeli zwrot miał miejsce w terminie krótszym lub równym 3 miesiącom od dnia doręczenia, zwrot będzie mógł obejmować całość kwoty, jeżeli zaś zwrot ma miejsce po upływie 3 miesięcy od dnia dostarczenia przesyłki, zwrot będzie obejmował 50% wartości. W każdym z wymienionych przypadków EMUCA, SRL. zastrzega sobie prawo do pobrania kwoty 3 euro za opakowanie, w przypadku, gdy produkt zostanie dostarczony w niewłaściwym stanie.

6.6 EMUCA, SRL., nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w związku z możliwymi reklamacjami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z dostarczonych produktów lub w przypadku ich zmiany lub modyfikacji bez wyraźnej zgody EMUCA, SRL. w formie pisemnej. Klient zobowiązuje się, w związku ze sprzedażą produktów nabytych od EMUCA, SRL., do poinformowania klientów końcowych o tej okoliczności, a także o właściwym użyciu produktów, ich ograniczeniach, a także, w określonych przypadkach, o niemożliwości ich homologacji celem wprowadzenia do obrotu i wyłączenia EMUCA, SRL. ze wszelkich możliwych procesów reklamacyjnych.


Artykuł 7 Opłaty, Ceny i koszty

7.1 EMUCA, SRL. może dokonać, między innymi, zmian w cenach, jeżeli od chwili przedstawienia oferty do chwili uiszczenia całości zapłaty, nastąpiły znaczne zmiany w cenach, w związku, na przykład, z kursem wymiany walut, wynagrodzeniami, cenami surowców, półproduktów, materiałów do pakowania, itp.

7.2 Ceny nakładane przez EMUCA, SRL. nie zawierają VAT ani innych obciążeń, ani żadnych dodatkowych kosztów. Wszystkie te koszty będzie zobowiązany pokryć Klient.

7.3 Wszystkie ceny będą rozumiane w zgodzie z postanowieniami EX WORKS, jak wynika z treści artykułu 4.1, jeżeli nie zostanie to inaczej określone.


Artykuł 8 Opłata

8.1 Z wyjątkiem pisemnych postanowień szczególnych, opłaty dokonuje się zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych, za pomocą polecenia zapłaty, przelewu, karty kredytowej, usługi PayPal, zgodnie z warunkami ustalonymi z każdym klientem w chwili realizacji zamówienia.

8.2 EMUCA, SRL. zastrzega sobie prawo do dostarczenia Klientowi jego faktur drogą elektroniczną. Klient zgadza się na ich otrzymanie wspomnianą wyżej drogą przekazu.

8.3 EMUCA, SRL. zastrzega sobie prawo do wymagania czeku potwierdzonego w przypadku dużych kwot.

8.4 EMUCA, SRL. może poprosić Klienta o okazanie gwarancji zapłaty, takich jak gwarancja bankowa, nawet po uzgodnieniu sprzedaży. Jeżeli okaże się to konieczne, EMUCA, SRL. będzie mogła wstrzymać wydanie towaru do chwili otrzymania gwarancji zapłaty.

8.5 Jeżeli w chwili wymagalności faktury, stosowna kwota nie zostanie uiszczona, EMUCA, SRL. będzie mogła domagać się zapłaty wszystkich nieopłaconych faktur. Opłatę należy uiścić przed otrzymaniem całego zamówionego towaru. EMUCA, SRL. będzie mógł się domagać, poprzez zwykły wniosek do Klienta, o zwrot wszystkich doręczonych towarów, bez uiszczenia wymagalnej płatności, nie będąc zobowiązanym do zawiadomienia o tym fakcie listem poleconym. EMUCA, SRL. będzie mogła również odzyskać towar od klientów Klienta lub wymagać od nich uiszczenia opłaty za towar znajdujący się w ich posiadaniu.

8.6 Data wygaśnięcia jednej lub wielu faktur jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty ze strony Klienta, bez wymogów innych formalności. W związku z powyższym naliczanie karnych odsetek za opóźnienie w opłacie rozpocznie się w dniu wygaśnięcia faktury/ faktur. Klient stanie się w świetle prawa dłużnikiem za odsetki za nieuiszczoną płatność, równoznaczną z naruszeniem interesu prawnego, o którym mowa w Ustawie 3/2004 z 29 grudnia, ustanawiającej środki do walki ze zwlekaniem w stosunkach handlowych, a jego dług wzrośnie o koszty wynikające z czynności niezbędnych do pobrania opłaty.

Jeżeli kwota nie zostanie uiszczona w terminie zamieszczonym na fakturze, dług Klienta wzrośnie o koszt czynności niezbędnych do pobrania opłaty.

8.7 Klient, w żadnym wypadku, po dokonaniu reklamacji nie może zachować całości lub części kwoty widniejącej na niezapłaconych fakturach, ani domagać się odszkodowania. Żadna reklamacja związana z doręczeniem towaru nie może się pociągać za sobą nieopłacenia jednej lub wielu faktur, chyba że wadliwość towaru została sprawdzona i uznana przez EMUCA, SRL. przez datą wygaśnięcia faktury. W przypadku sporu sądowego o fakturę, reklamację należy złożyć w formie pisemnej i listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, na adres EMUCA, SRL. w terminie określonym w przepisach prawnych. Po upływie wspomnianego terminu na EMUCA, SRL. nie będzie spoczywała żadna odpowiedzialność w stosunku do dostarczonego towaru.


Artykuł 9 Przeniesienie własności

9.1 Bez szkody dla postanowień poprzedniego artykułu, dopóki Klient nie uiścić całości kwoty w odpowiedni i uzgodniony sposób, nie zostanie na niego przeniesiona własność towaru, która w dalszym ciągu przysługiwać będzie EMUCA, STL., zaś towar znajdujący się posiadaniu Klienta traktowany będzie jako depozyt.

9.2 Klient powinien przechowywać towar znajdujący się w jego posiadaniu w charakterze depozytu w taki sposób, by można było jednoznacznie określić, że jest on własnością EMUCA, SRL. W przypadku wątpliwości co do istnienia lub nie własności określonego towaru będącego wynikiem niewłaściwej identyfikacji ze strony Klienta, dany towar traktowany będzie jako własność EMUCA.

9.3 Klient będzie zobowiązany do zaciągnięcia i utrzymywania ważnych polis ubezpieczeniowych, zabezpieczających w stopniu wystarczającym towar znajdujący się w depozycie przed utratą lub zniszczeniem.

9.4 W przypadku nieuiszczenia opłaty lub opóźnienia w opłacie za towar ze strony Klienta, EMUCA, SRL. będzie mogła wycofać towar znajdujący się w posiadaniu Klienta, który tym samym autoryzuje EMUCA, SRL. do podjęcia tej czynności.


Artykuł 10 Rozwiązanie umowy

10.1 EMUCA, SRL. będzie mogła w każdej chwili zakończyć relację umowną, z natychmiastowym skutkiem i bez konieczności odszkodowania za szkody i straty, za pomocą powiadomienia o rozwiązaniu umowy, mającej skutki od chwili jej wysłania:

a) Jeżeli Klient okaże się niewypłacalny lub nie jest w stanie zapłacić długów w dniu, w którym stają się wymagalne lub kiedy w toku swojej działalności zaprzestanie należnych w terminie płatności lub zrzeknie się swoich aktywów na rzecz wierzycieli.

b) W przypadku, w którym Klient nie uiści jakiejkolwiek kwoty, którą jest dłużny.

c) Jeżeli Klient nie dopełni któregoś ze swoich zobowiązań lub spóźni się z dopełnieniem jakiegokolwiek warunku lub postanowienia wynikających z poniższych Warunków Sprzedaży lub z przepisów prawa.

10.2 W celu rozwiązania umowy EMUCA, SRL. musi przesłać powiadomienie do Klienta w jakikolwiek możliwy sposób pozwalający na potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, którego skutkiem będzie automatyczne rozwiązanie umowy. W tym przypadku, i bez szkody dla postanowień wcześniejszych, EMUCA, SRL. zastrzega sobie po rozwiązaniu umowy prawo do wymagania natychmiastowej i pełnej zapłaty należnej EMUCA, SRL. przez Klienta, jak i do wykonania gwarancji zapewniających dokonanie płatności wymaganych przez EMUCA, SRL. od Klienta.

10.3 Klient zrzeka się prawa do rekompensaty lub odszkodowania mogącego mu przysługiwać w chwili rozwiązania umowy.

10.4 EMUCA, SRL. zastrzega sobie prawo do odzyskania dostarczonych produktów. W tym sensie EMUCA, SRL. i jej pełnomocnicy będą mieli prawo do wejścia na obiekt i do budynków Klienta w celu odzyskania własności towarów. Klient będzie zobligowany do zapewnienia odpowiednich środków pozwalających EMUCA, SRL. na skorzystanie z przysługujących jej praw. Jednocześnie zastrzega się, że wszystkie nieopłacone faktury EMUCA, SRL. staną się wymagalne i będą musiały zostać uregulowane w sposób natychmiastowy.


Artykuł 11 Ograniczenie odpowiedzialności

11.1 W nawiązaniu do pozostałych postanowień poniższych Warunków Ogólnych Sprzedaży, odpowiedzialność Emuca, SRL. ograniczać się będzie do postanowień Artykułu 6 dotyczącego reklamacji, a co za tym idzie EMUCA, SRL. nigdy nie będzie odpowiedzialna za żadną (późniejszą) szkodę związaną z dostarczonym towarem, włączając w to szkody pośrednie, jak i nie weźmie na siebie odpowiedzialności za zapłacenie szkód powstałych w wyniku zaprzestania działalności, utraconego zysku, szkód spowodowanych osobistymi wypadkami, szkód wynikających z reklamacji osób trzecich względem Klienta lub jakiejkolwiek innej szkody o jakimkolwiek charakterze.

11.2 W związku z postanowieniami Ustępu 14, odpowiedzialność względem Klienta spowodowana jakąkolwiek przyczyną lub z jakiegokolwiek powodu, będzie się ograniczała do kwoty uiszczonych za produkty dostarczone przez EMUCA, SRL. Klientowi, które były powodem reklamacji. W związku z powyższym zdarzenia ze sobą powiązane będą traktowane jako jedno zdarzenie.

11.3 EMUCA, SRL. nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę jakiejkolwiek natury, wynikającą lub powstałą w wyniku korzystania z dostarczonego produktu, lub z faktu użycia produktu przez Klienta w celu, do którego nie został przeznaczony. EMUCA, SRL. nie gwarantuje artykułów, ich komercyjności ani przydatności do określonych celów.

11.4 EMUCA, SRL. nie będzie odpowiedzialna za żadną szkodę żadnego rodzaju, spowodowaną działaniem lub zaniechaniem pracowników zatrudnionych przez EMUCA, SRL. lub innych osób świadczących usługi zatrudnionych przez EMUCA, SRL.

11.5 Klient będzie zobowiązany do rekompensaty na rzecz EMUCA, SRL. względem jakichkolwiek osób trzecich domagających się wypłaty odszkodowania za szkody i straty związane z towarem dostarczonym Klientowi przez EMUCA, SRL.

11.6 EMUCA, SRL. nie bierze na siebie odpowiedzialności za żadne szkody, jakiejkolwiek natury, jeżeli były one skutkiem niepełnej lub niepoprawnej informacji dostarczonej przez Klienta.

11.7 EMUCA, SRL. uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, fizyczne lub materialne wynikające z niewłaściwego korzystania z dostarczonych przez nią towarów.

11.8 EMUCA, SRL., zgodnie z własnym osądem i w przypadku uznania tego za właściwe, przystąpi do wymiany swoich wadliwych produktów.

11.9 EMUCA, SRL. zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdej chwili, produktów, o których mowa w ulotkach .


Artykuł 12 Siła wyższa

Artykuł 12 Siła wyższa

12.1 W przypadku, gdy EMUCA, SRL. nie będzie mogła wywiązać się z zawartej umowy z powodu działania siły wyższej, o charakterze stałym lub przejściowym, zastrzega sobie prawo, bez konieczności wypłacenia odszkodowania za szkody i straty poniesione przez drugą stronę, rozwiązania umowy, w sposób całkowity lub częściowy, w formie pisemnego powiadomienia, niewymagającego interwencji sądowej, nie włączając w to prawa do otrzymania zapłaty od Klienta za zobowiązania wypełnione przez EMUCA, SRL., przed zaistniałą sytuacją wynikającą z siły wyższej, jak i do zawieszenia (od tego momentu) relacji umownej. W przypadku zawieszenia, EMUCA, SRL. będzie miała prawo do ogłoszenia, przez cały okres zawieszenia, całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy.

12.2 Pod pojęciem “siły wyższej” rozumie się wszystkie okoliczności powodujące niemożność wypełnienia, w sposób całościowy lub częściowy, swoich zobowiązań przez EMUCA, SRL., takich jak, między innymi, działanie rządu, strajk, a także inne podobne okoliczności powodujące, że wymaganie od EMUCA, SRL. dopełnienia swoich obowiązków względem Klienta okaże się nieuzasadnione.


Artykuł 13 Własność intelektualna, copyright i poufność

13.1 Klient nie będzie mógł usunąć ani zmienić żadnego oznaczenia marki, nazw handlowych, patentów lub innych praw dotyczących produktów dostarczanych przez EMUCA, SRL. włącznie z oznaczeniami dotyczącymi specyfiki i poufności dostarczanych towarów, jak i modyfikować lub dokonywać kopii produktów lub jakiejkolwiek ich części.

13.2 EMUCA, SRL. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, spowodowanych zmianami produktów dostarczonych przez EMUCA, SRL. bez jej uprzedniej zgody.

13.3 Klient zobowiązuje się do zachowania ścisłej tajemnicy w związku z dokumentami i/lub informacją otrzymaną od EMUCA, SRL. w sposób pośredni lub bezpośredni od momentu nawiązania pierwszego kontaktu przez EMUCA, SRL. z Klientem aż do chwili wykonania umowy, jak i po jej wykonaniu.

13.4 Każde naruszenie powyższego WARUNKU, upoważni EMUCA, SRL. do rozwiązania umowy z powodu niedotrzymania jej postanowień. Ponadto, w sytuacji, w której Klient nie wywiąże się z obowiązku poufności po zawarciu umowy lub przed jej zawarciem, zobowiązuje się do wypłacenia EMUCA, SRL. kwoty 10 000 euro tytułem celowego naruszenia klauzuli prawnej.


Artykuł 14 Ochrona danych osobowych

Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień obowiązującej Umowy o Ochronie Danych o Charakterze Osobowym, a także obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, krajowych i międzynarodowych, jak i powstających przepisów, w ramach stosunku umownego z EMUCA, SRL.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, informujemy Państwa, że podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez Emuca, SRL. w celu zarządzania i obsługiwania Państwa zgłoszeniami i wnioskami, zastrzegając sobie możliwość skontaktowania się z Państwem, jeżeli okaże się to konieczne, a także, w określonych przypadkach, do włączenia danych do naszej listy kontaktów Państwa lub Państwa firmę, a także do zarządzania przyszłymi ogłoszeniami reklamowymi lub zarządzania istniejącą relacją handlową.

Wiadomości od nas otrzymywane będą zgodne z Państwa interesem odnośnie naszych produktów i usług i będą one wysyłane w ustalony sposób, zwłaszcza za pośrednictwem poczty elektronicznej. W związku z powyższym, i po uprzednim wyrażeniu zgody, Pastwa dane będą mogły zostać przekazane innym Firmom Grupy EMUCA, w tych samych celach.

Mają Państwo prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i wyrażenia sprzeciwu wobec podmiotu zarządzającego danymi, EMUCA, SRL. osobiście lub w formie pisemnej pod adrese,: EMUCA, SRL.  Via Messico, 80, 35127 Padwa (Włochy) lub pod adresem mailowym: emuca@emuca.com. Prosimy o zaznaczenie prawa, z którego chcą Państwo skorzystać i o załączenie do wiadomości kopii dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Prosimy również, w celach uaktualnienia danych, o poinformowanie pod wskazanym adresem o każdej zmianie w danych, jak i o zaprzestaniu działalności firmy lub podmiotu wskazanego, w celu usunięcia i/o lub ich archiwizacji owych danych.


Artykuł 15 Obowiązujące przepisy prawne / spory

W przypadku sporu prawnego i/lub rozbieżności między EMUCA, SRL. i Klientem, po dobrowolnej rezygnacji z przysługującej im jurysdykcji i mogących mieć ewentualne zastosowanie przepisów prawnych, podlegają jurysdykcji i kompetencji Sądów i Trybunałów Miasta Padwa, a także wyłącznemu zastosowaniu przepisów prawa włoskiego.


Artykuł 16 Odstąpienie

Odstąpienie ze strony EMUCA, SRL. od żądania od Klienta wywiązania się z niedopełnionych zobowiązań w żadnym razie nie będzie oznaczało rezygnacji z dochodzeń z tytułu niedopełnienia przyszłych zobowiązań.

Klient potwierdza, że został poinformowany o Warunkach Ogólnych Sprzedaży przez firmę EMUCA, SRL. i akceptuje je jako integralną część umowy.

 


Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, które analizują pod kątem statystycznym korzystanie z naszej witryny internetowej w celu doskonalenia naszych treści i usług. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie lub klikniesz “Akceptuj”, uznamy, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji